Zbirke

Zbirka ArchivaliaNepostojanjem specijalizirane ustanove za pohranu arhivskoga gradiva na području Vukovara, dio takove građe dolazio je manje ili više planski i organizirano u spremišta Gradskoga muzeja Vukovar gdje je stručno analiziran i sortiran u pripadajuće fondove. Te su fondove već tada, ali i danas rabili mnogi pojedinci i ustanove ako su željeli doznati nešto više o temi koja je bila predmet njihovoga interesa.

Zbirku čine diplome i isprave, počasne diplome, darovnice i dr. povijesni dokumenti koji su nastali u periodu od XV do XIX stoljeća. Velik dio listina napisan je na pergamentu.

Najreprezentativnija građa bila je od prvih dana izlagana široj javnosti bilo na stalnoj muzejskoj izložbi, bilo na tematskim izložbama koje su bile vremenski ograničene. Ta je građa bila posebno evidentirana i vođena kao zasebna zbirka arhivskoga gradiva, a danas ju zovemo Zbirka Archivalia. Dio građe je restauriran u specijaliziranim ustanovama ili pak kod pojedinaca-specijalista, tako da i u najnovijoj muzejskoj stalnoj izložbi predmeti iz njezinoga fundusa su vrlo vrijedni eksponati koji prate i konkretiziraju povijesne teme i epohe koje su prohujale ovim mikroprostorom grada i najbliže okolice.